ค้นหา

 ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร จังหวัดชัยภูมิ
รหัส : 04010844
โครงการ : ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร จังหวัดชัยภูมิ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 59,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาจากเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี 2544 ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งประกอบด้วย 14 อำเภอ คือ บำเหน็จณรงค์ ภักดีชุมพล หนองบัวระเหว แก้งคร้อ หนองบัวแดง เมืองชัยภูมิเทพสถิต ภูเขียว จัตุรัส เนินสง่า บ้านเขว้า ซับใหญ่ เกษตรสมบูรณ์ ดอนสาร
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร
  3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
นักวิจัย :

สนิท ภูมิพิทยานนท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th