ค้นหา

 สภาวะการปลูกแห้วจีนของเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัส : 04010784
โครงการ : สภาวะการปลูกแห้วจีนของเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 53,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองส่งเสริมพืชไร่นา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกแห้วจีน ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานบางประการของเกษตรกร
  2. เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร
นักวิจัย :

ไกวัล กล้าแข็ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th