ค้นหา

 การศึกษาสภาพการผลิตและการจำหน่ายมะม่วงของเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2544
รหัส : 04010773
โครงการ : การศึกษาสภาพการผลิตและการจำหน่ายมะม่วงของเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2544
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 44,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการผลิต และจำหน่ายมะม่วงของเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2544
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมบางประการ
  2. เพื่อศึกษาสภาพการผลิตและการจำหน่ายมะม่วง
  3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขในการผลิตและจำหน่ายมะม่วง
นักวิจัย :

มะโน ยิ้มยิ่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th