ค้นหา

 การระบุเพศและความหลากหลายทางพันธุกรรมในนกสกุล Himantopus
รหัส : DRL040116
โครงการ : การระบุเพศและความหลากหลายทางพันธุกรรมในนกสกุล Himantopus
Project : Sexing and genetic diversity in the genus Himantopus
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2558
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม

ไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th