ค้นหา

 การใช้เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงนอกฤดู โดยการใช้สารแพคโคลบิวทราโซลของเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น
รหัส : 04010767
โครงการ : การใช้เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงนอกฤดู โดยการใช้สารแพคโคลบิวทราโซลของเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 55,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาการใช้เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงนอกฤดู โดยการใช้สารแพคโคลบิวทราโซลของเกษตรจังหวัดขอนแก่น จึงเป็นการศึกษาที่จะทำให้ทราบสภาพการผลิตการตลาดและปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดต่าง ๆ ของการผลิตมะม่วงนอกฤดูของเกษตรกร
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมบางประการของเกษตรกร
  2. เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีการผลิตมะม่วงนอกฤดู โดยการใช้สารแพคโคลบิวทราโซลของเกษตรกร
  3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการผลิตมะม่วงนอกฤดูของเกษตรกร
นักวิจัย :

โพยม ศรวิชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th