ค้นหา

 การยอมรับการควบคุมศัตรูข้าว โดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร ในโรงเรียนเกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2544
รหัส : 04010766
โครงการ : การยอมรับการควบคุมศัตรูข้าว โดยวิธีผสมผสานของเกษตรกร ในโรงเรียนเกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2544
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 93,700 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : การป้องกันและกำจัดศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของเกษตรกร
  2. เพื่อศึกษาความรู้ความคิดเห็น การปฏิบัติ และปัญหาอุปสรรคในการควบคุมศัตรูข้าวของเกษตรกร
นักวิจัย :

สมพงษ์ แก่นลา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th