ค้นหา

 การใช้ประโยชน์จากโรงเลี้ยงไหมวัยอ่อนของเกษตรกร ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2535-2542
รหัส : 04010763
โครงการ : การใช้ประโยชน์จากโรงเลี้ยงไหมวัยอ่อนของเกษตรกร ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2535-2542
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 53,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมที่ได้รับการสนับสนุนห้องเลี้ยงไหมสาธิต ที่ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ตำบลที่ได้รับโรงเลี้ยงไหมวัยอ่อน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างปี 2532-2542 และอยู่ในพื้นที่บริการของโรงเลี้ยงไหมวัยอ่อน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานบางประการของเกษตรกร ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนห้องเลี้ยงไหมสาธิต จากกรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างปี 2535-2542
  2. เพื่อศึกษาสภาพการใช้ประโยชน์จากโรงเลี้ยงไหมวัยอ่อนของเกษตรกร ในจังหวัดกาฬสินธุ์
  3. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการใช้โรงเลี้ยงไหมวัยอ่อน ในจังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิจัย :

อภิรักษ์ ภูตีกา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th