ค้นหา

 การปฏิบัติของเกษตรกรในการจัดการหนู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 04010762
โครงการ : การปฏิบัติของเกษตรกรในการจัดการหนู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 54,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : ข้อมูลพื้นฐานความรู้ ความเชื่อ และการปฏิบัติของเกษตรกรในการจัดการหนูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงโครงการป้องกันและกำจัดหนูให้มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษสถานภาพพื้นฐานของเกษตรกร
  2. เพื่อศึกษาวิธีการจัดการหนูที่เกษตรกรปฏิบัติในไร่นา
  3. เพื่อศึกษาการรับรู้ของเกษตรกรในเรื่องโรคไข้ฉี่หนู
  4. เพื่อศึกษาความเชื่อของเกษตรกรในการจัดการหนูในไร่นา
นักวิจัย :

อรุณพล พยัคฆพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th