ค้นหา

 สภาพปัญหาและการใช้เทคโนโลยีการผลิตมันเทศของเกษตรกร ตำบลปราสาท กิ่งอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
รหัส : 04010760
โครงการ : สภาพปัญหาและการใช้เทคโนโลยีการผลิตมันเทศของเกษตรกร ตำบลปราสาท กิ่งอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 73,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาสภาพปัญหาและการใช้เทคโนโลยีการผลิตมันเทศของเกษตรกร เป็นการศึกษาเฉพาะพื้นที่ตำบลปราสาท กิ่งอำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคมบางประการของเกษตรกร
  2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการผลิตมันเทศของเกษตรกร
  3. เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีการผลิตมันเทศของเกษตรกร
นักวิจัย :

ธนวรรณ สวัสดิ์ชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th