ค้นหา

 สภาพการเลี้ยงไหมของเกษตรกรในอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2546
รหัส : 04010759
โครงการ : สภาพการเลี้ยงไหมของเกษตรกรในอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2546
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 59,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาเกี่ยวกับเกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางราชการ และดำเนินการด้วยตนเอง ในอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกร
  2. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกร
นักวิจัย :

ด๊ะเหร็ด หมัดเจริญ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th