ค้นหา

 การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วม ระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอล และพอลิไซลอกเซน
รหัส : 01190291
โครงการ : การสังเคราะห์อนุภาคนาโนแมกนีไทท์ที่ผ่านการเสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วม ระหว่างพอลิเอทิลีนไกลคอล และพอลิไซลอกเซน
Project : Synthesis of Magnetite Nanoparticles Stabilized with Poly(Ethylene Glycol)-Polydimethylsiloxane Block Copolymers.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 379,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาผลของน้ำหนักโมเลกุลและความเข้มข้นของพอลิเมอร์ร่วม PEG-PDMS-PEG ที่ใช้เป็นสารเสถียร (Stabilizer) สำหรับการเตรียมอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ในน้ำ
วัตถุประสงค์ :
  1. สังเคราะห์พอลิเมอร์ร่วมแบบไตรบล็อกของ (Triblock Copolymer) ระหว่าง PEG-PDMS-PEG ที่น้ำหนักโมเลกุลต่างๆ กันและศึกษาโครงสร้างของพอลิเมอร์ร่วมด้วยเทคนิค Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR)
  2. ศึกษาผลของน้ำหนักโมเลกุลและความเข้มข้นของพอลิเมอร์ที่มีผลต่อการเสถียรอนุภาคนาโนแมกนีไทท์ (Fe3O4 Nanoparticles) ในชั้นน้ำ
  3. ศึกษาหมู่ฟังก์ชันทางเคมีของอนุภาคที่เสถียรด้วยพอลิเมอร์ร่วมด้วยเทคนิคอินฟราเรดสเปคโตรสโกปี (FT-IR)
นักวิจัย :

เมธา รัตนากรพิทักษ์

อุทัย วิชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th