ค้นหา

 การเจริญเติบโตและการรอดตายของหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ที่ความเค็มระดับต่างกัน
รหัส : 04010732
โครงการ : การเจริญเติบโตและการรอดตายของหอยหวาน (Babylonia areolata Link, 1807) ที่ความเค็มระดับต่างกัน
Project : Growth and survival of spotted babylons (Babylonia areolata Link, 1807) in various salinity levels
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 59,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประมง
ขอบเขตการวิจัย : การเลี้ยงหอยหวาน (Babylonia areolata link) ที่มีความเค็มระดับต่าง ๆ กัน 5 ระดับ
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาการเจริญเติบโตของหอยหวานที่ความเค็มระดับต่างกัน
  2. ศึกษาอัตรารอดตายของหอยหวานที่ความเค็มระดับต่างกัน
  3. ศึกษาคุณสมบัติของน้ำในระหว่างการทดลอง
นักวิจัย :

วราภรณ์ หนูดี

อาภรณ์ เทพพานิช

อุทัย รัตนอุบล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th