ค้นหา

 สภาพการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
รหัส : 04010721
โครงการ : สภาพการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จ.ขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์ในจังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อวิจัยสภาพพื้นฐานบางประการของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์ในจังหวัดขอนแก่น
  2. เพื่อวิจัยสภาพการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ปัญหา และข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการแก้ไขปัญหา การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย :

ชุมพล บุญวิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th