ค้นหา

 การยอมรับชุดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร ตำบลหินดาดและตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
รหัส : 04010720
โครงการ : การยอมรับชุดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร ตำบลหินดาดและตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาการยอมรับชุดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกรตำบลหินดาดและตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกร
  2. เพื่อศึกษาทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อชุดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลือง
  3. เพื่อศึกษาการยอมรับชุดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองในฤดูฝนของเกษตรกร
  4. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการผลิตถั่วเหลืองของเกษตรกร
นักวิจัย :

วีระศักดิ์ สุขทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th