ค้นหา

 ระบาดวิทยาของการพบเชื้อเลปโตสไปร่าในสัตว์และสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่มีผู้ป่วยและสัตว์เป็นโรคเลปโตสไปโรซิส ที่จังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษาเบื้องต้น
รหัส : 04010717
โครงการ : ระบาดวิทยาของการพบเชื้อเลปโตสไปร่าในสัตว์และสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่มีผู้ป่วยและสัตว์เป็นโรคเลปโตสไปโรซิส ที่จังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษาเบื้องต้น
Project : Epidemiology of Leptospira spp. From Animals and Environment with Reported Human and Animal Leptospirosis in Khon Kaen province, Thailand : Preliminary Study.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสัตวแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเลปโตสไปร่าในสัตว์และความสัมพันธ์ของผู้ป่วยต่อเชื้อในปี พ.ศ. 2545 บริเวณที่มีการระบาดในเขตอำเภอพล และอำเภอแวงน้อย และบริเวณที่ไม่มีการระบาดในเขตอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความชุก (prevalence) ของการพบเชื้อ Leptospira interrogans ในโค-กระบือ หนู และสิ่งแวดล้อม (น้ำ) ในพื้นที่ที่มีการระบาดเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ไม่มีรายงานโรคเลปโตสไปโรซิสในจังหวัดขอนแก่น
  2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างซีโรวาร์ของเชื้อของ L. interrogans ที่แยกได้จากแหล่งต่าง ๆ กับชนิดของสัตว์เปรียบเทียบกับชนิดของเชื้อที่ก่อโรคในคน
นักวิจัย :

ไพรัตน์ ศรแผลง

พิเชฐ ทองปัน

พิทักษ์ น้อยเมล์

วสันต์ จันทรสนิท




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th