ค้นหา

 การศึกษาอิทธิพลของสารชะลอการเจริญเติบโตพาโคลบิวทราโซล การตัดยอดและตัดใบอ่อนเพื่อลดการแข่งขันภายในต้นที่มีต่อการติดฝัก การเจริญเติบโตของเมล็ดและผลผลิตของถั่วเหลือง
รหัส : 04010681
โครงการ : การศึกษาอิทธิพลของสารชะลอการเจริญเติบโตพาโคลบิวทราโซล การตัดยอดและตัดใบอ่อนเพื่อลดการแข่งขันภายในต้นที่มีต่อการติดฝัก การเจริญเติบโตของเมล็ดและผลผลิตของถั่วเหลือง
Project : Effect of Reduced Intraplant Competition by Paclobutrazol Growth Retardant Topping and Young Leaf Removal on Pod Set, Seed Growth and Yield in Soybean.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 140,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : เขตพื้นที่พิษณุโลก
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาอิทธิพลของการใช้สารชะลอการเจริญเติบโตพาโคลบิวทราโซล การตัดยอดและใบอ่อน ที่มีต่อการติดฝักและการพัฒนาของเมล็ด ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตตลอดจนคุณภาพของ เมล็ดพันธุ์ของถั่วเหลือง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับการลดการแข่งขันภายในต้น (Intraplant Competition) โดยวิธีใช้สารชะลอการเจริญเติบโตพาโคลบิวทราโซล การตัดยอดและใบอ่อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของผลผลิตในถั่วเหลือง
  2. เพื่อเปรียบเทียบการตอบสนองของถั่วเหลืองพันธุ์ที่ทอดยอด (Indeterminate) คือ พันธุ์ สจ.1 และพันธุ์ไม่ทอดยอด (Determinate) คือ พันธุ์ นครสวรรค์ 1 ต่อการใช้สารชะลอการเจริญเติบโตพาโคลบิวทราโซล การตัดยอด และใบอ่อน
นักวิจัย :

พรวิภา สะนะวงค์

คมสัน อำนวยสิทธิ์

ชัยสิทธิ์ อินทรไพบูลย์

ยรรยง เฉลิมแสน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th