ค้นหา

 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไวน์ผลไม้เชิงเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน
รหัส : 04010667
โครงการ : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไวน์ผลไม้เชิงเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 79,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไวน์ผลไม้เชิงเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์

ไพร มัทธวรัตน์

รัตนา สุวรรณเลิศ

สมบูรณ์ บุญปรีชา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th