ค้นหา

 การใช้เทคนิคทางโมเลกุลสำหรับระบุเพศและสายพันธุ์ในนกสกุลนกหัวโตเล็ก
รหัส : DRL023117
โครงการ : การใช้เทคนิคทางโมเลกุลสำหรับระบุเพศและสายพันธุ์ในนกสกุลนกหัวโตเล็ก
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : 50,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2557
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th