ค้นหา

 การยอมรับการใช้สารสกัดจากสะเดากำจัดแมลงศัตรูพืชผัก เพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกร อำเภอเมือง และกิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
รหัส : 04010627
โครงการ : การยอมรับการใช้สารสกัดจากสะเดากำจัดแมลงศัตรูพืชผัก เพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกร : กรณีศึกษาเกษตรกร อำเภอเมือง และกิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 29,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : เขตพื้นที่น่าน
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ขอบเขตการวิจัย : การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากสะเดากับสารเคมีและแบบสอบถาม
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเปรียบเทียบผลของสารสกัดจากสะเดาและสารเคมี ที่ใช้ในการปลูกผักของเกษตรกรผู้ปลูกผักในพื้นที่อำเภอเมือง และกิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
  2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการยอมรับการใช้สารสกัดจากสะเดา เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
นักวิจัย :

อนุชา จันทรบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th