ค้นหา

 การออกแบบแผนการชักตัวอย่างแบบอัตราส่วนสำหรับ 2 สายการผลิตแบบต่อเนื่อง
รหัส : 01190276
โครงการ : การออกแบบแผนการชักตัวอย่างแบบอัตราส่วนสำหรับ 2 สายการผลิตแบบต่อเนื่อง
Project : The Design of a Fractional Sampling Plan for 2 Continuous Production Lines.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอบเขตการวิจัย : แผนการชักตัวอย่าง CSP-F-2L ออกแบบสำหรับใช้ตรวจสอบ 2 สายการผลิตแบบต่อเนื่องพร้อมกัน เมื่อมีผู้ตรวจสอบ 1 คน โดย 2 สายการผลิตมีอัตราการผลิตสูง และทั้งสองสายการผลิตอยู่ภายใต้การครอบคลุมทางสถิติ และมีอัตราการไหลของผลิตภัณฑ์ทีละ 1 หน่วย ตามลำดับการผลิต
วัตถุประสงค์ :
  1. ค่าสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ถูกตรวจสอบโดยเฉลี่ยรวม (Average Total Fraction Inspected : ATFI)
  2. ค่าคุณภาพผ่านออกโดยเฉลี่ยรวม (Average Total Outgoing Quality : ATOQ)
  3. ค่าขีดจำกัดคุณภาพผ่านออกโดยเฉลี่ยรวม (Average Total Outgoing Quality Limit : ATOQL) ทำการวิเคราะห์ความแม่นยำของสูตรคำนวณค่าวัดคุณลักษณะของแผนที่สร้างขึ้น ด้วยการเปรียบเทียบผลจากการจำลองค่ากับผลที่ได้จากการประมาณด้วยสูตรการคำนวณที่สร้างขึ้น
นักวิจัย :

ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th