ค้นหา

 การเลือกกินอาหาร การเจริญเติบโต และสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับไก่พื้นเมือง พันธุ์เหลืองหางขาว และพันธุ์ประดู่หางดำ
รหัส : 04010529
โครงการ : การเลือกกินอาหาร การเจริญเติบโต และสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับไก่พื้นเมือง พันธุ์เหลืองหางขาว และพันธุ์ประดู่หางดำ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 73,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ขอบเขตการวิจัย : การทดลองในครั้งนี้เป็นการศึกษาการเลือกกินอาหาร การเจริญเติบโต และสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาว และพันธุ์ประดู่หางดำทั้งเพศผู้และเพศเมีย
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองกับอาหารที่ต่างชนิดกัน
  2. เพื่อศึกษาการเลือกกินอาหารของไก่พื้นเมือง โดยที่มีสูตรอาหารให้ไก่เลือกกินมากกว่า 1 ชนิด
  3. เพื่อศึกษาความแตกต่างของการกินอาหารของไก่พื้นเมือง ที่ต่างสายพันธุ์กัน และต่างเพศกัน
นักวิจัย :

สุนทรีพร ดวนใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th