ค้นหา

 การปรับปรุงสุขภาพเต้านมและคุณภาพน้ำนมโคในฟาร์มโคนมของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 04010527
โครงการ : การปรับปรุงสุขภาพเต้านมและคุณภาพน้ำนมโคในฟาร์มโคนมของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่
Project : Improvement in Under Health and Milk Quality in Dairy Farms of Smallholders in Chiang Mai Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 173,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยเพื่อเป็นโครงการต้นแบบการปรับปรุงสุขภาพเต้านม และคุณภาพน้ำนมในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อย ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่วาง
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นุชา สิมะสาธิตกุล

ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร

อังคณา ผ่องแผ้ว
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th