ค้นหา

 การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยมุกกัลปังหา (Pteria Penguin Roding, 1798) ที่เลี้ยงแบบแขวน
รหัส : 04010483
โครงการ : การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของหอยมุกกัลปังหา (Pteria Penguin Roding, 1798) ที่เลี้ยงแบบแขวน
Project : Growth and Survival Rate of Wing Oyster (Pteria Penguin Roding, 1798) Reared by Hanging Method.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 73,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประมง
ขอบเขตการวิจัย : รวบรวมลูกพันธุ์หอยมุกกัลปังหา (P. penguin Roding, 1798) จากธรรมชาติ ขนาดความยาวเปลือกเฉลี่ย 3.47 + - 0.31 เซนติเมตร และน้ำหนักเฉลี่ย 3.02+-0.93 กรัม ซึ่งเกาะติดอยู่ภายในกระชังเลี้ยง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของการทดลองแขวนเลี้ยง ด้วยการผูกลูกหอยจำนวนตัวต่อจุดต่างกัน
  2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอัตราการรอดตายของการทดลองแขวนเลี้ยง ด้วยการผูกลูกหอยจำนวนตัวต่อจุดต่างกัน
นักวิจัย :

วาลุกา กฤตรัชตนันต์

ธนาวุฒิ กล่าวเกลี้ยง

ธวัชชัย ทองน้อย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th