ค้นหา

 การออกแบบขดลวดกำเนิดพลังงานไฟฟ้า สำหรับเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนที่เชิงเส้น
รหัส : 01190264
โครงการ : การออกแบบขดลวดกำเนิดพลังงานไฟฟ้า สำหรับเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนที่เชิงเส้น
Project : Electrical Energy Generated Coil Design for Linear Generator.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 130,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : พัฒนาการออกแบบขดลวดให้มีประสิทธิภาพสำหรับเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าเคลื่อนที่เชิงเส้น โดยใช้วิธีหาตำแหน่งที่มีสนามแม่เหล็กความเข้มสูงสุดเพื่อวางขดลวด
วัตถุประสงค์ :
  1. ออกแบบและสร้างต้นแบบระบบกำเนิดพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นน้ำ
  2. ออกแบบและสร้างระบบต้นแบบการเคลื่อนที่ของเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า
  3. ออกแบบและสร้างระบบแปลงรูปสัญญาณพลังงานไฟฟ้า
  4. เพื่อสร้างวิธีเก็บค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในระบบด้วย Oscilloscope
  5. คำนวณค่ากำลังไฟฟ้าที่ได้เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิด
นักวิจัย :

ปิติพร ถนอมงาม

อารีย์ วิเชียรฉาย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th