ค้นหา

 โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวอาหารสัตว์น้ำเชิงการค้า สำหรับอาหารสูตรมันสำปะหลัง
รหัส : 04010478
โครงการ : โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวอาหารสัตว์น้ำเชิงการค้า สำหรับอาหารสูตรมันสำปะหลัง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เป็นการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยไปอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการผลิตหัวอาหารสัตว์น้ำสูตรอาหารมันสำปะหลังแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกร ครูเกษตรในโรงเรียนและข้าราชการในสายงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ที่มีการปลูกมันสำปะหลังและมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  2. เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหัวอาหารสัตว์น้ำเชิงการค้า
  3. ส่งเสริมการใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่น หัวมันสำปะหลังสด, มันเส้น, รำละเอียด,ปลายข้าว, ข้าวฟาง ถั่วชนิดต่าง ๆ ที่มีการเพาะปลูกในพื้นที่ เช่น ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว และถั่วพร้า เป็นอาหารสัตว์น้ำ ทำให้ปริมาณการใช้มันสำปะหลังในประเทศเพิ่มขึ้น และลดปัญหามันสำปะหลัง และพืชผลทางการเกษตรล้นตลาด
นักวิจัย :

อรพินท์ จินตสถาพร

ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

อรทัย ไตรวุฒานนท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th