ค้นหา

 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เพื่อการผลิตพืช
รหัส : 04010453
โครงการ : เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด เพื่อการผลิตพืช
Project : Technologies in Producing Granule Organic Fertilizer for Group Production.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

มงคล ต๊ะอุ่น

กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

พัชรี ธีรจินดาขจร

สันติภาพ ปัญจพรรค์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th