ค้นหา

 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
รหัส : 01190260
โครงการ : การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
Project : Educational Quality Performance Index Development in Khon Kaen Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ประชากร คือ สถาบันการศึกษาในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย จำนวน 354 โรงเรียน และระดับอุดมศึกษา จำนวน 8 มหาวิทยาลัยในจังหวัดขอนแก่น ขอบเขตเนื้อหาประกอบด้วยมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับสถาบันการศึกษา
  2. เพื่อศึกษาค่าน้ำหนักของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
นักวิจัย :

ศิริรัตน์ วงศ์ประกรณ์กุล

พุธษดี ศิริแสงตระกูล

ยุภาพร ตงประสิทธิ์

รัศมี สุวรรณวีระกำธร

วิชุดา ไชยศิวามงคล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th