ค้นหา

 ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่มีต่อผลการดำเนินงาน ของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 04010435
โครงการ : ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่มีต่อผลการดำเนินงาน ของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
Project : Hill Tribe Farmer Satisfaction Effecting the Operation of Highland Agricultural Extension Center in Chiang Mai Province, Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 82,580 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.เชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยาของเกษตรกร
  2. ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อผลการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง ด้านเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายของรัฐ
นักวิจัย :

อุดม พรหมตัน

ทรงศักดิ์ พิมพ์แสงจันทร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th