ค้นหา

 การศึกษาทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของเมธิลโลโทรฟิกยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
รหัส : 04010432
โครงการ : การศึกษาทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของเมธิลโลโทรฟิกยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง
Project : Physiological and Biochemical Studies of Thermotolerant Methylotrophic Yeasts.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิและเมธานอลต่อการเจริญของเมธิลโลโทรฟิกยีสต์ ที่ทนอุณหภูมิซึ่งแยกได้ในประเทศไทย ในสภาวะที่มีเมธานอลเป็นแหล่งพลังงานและแหล่งคาร์บอนหลัก
  2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการเจริญ การสร้างเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้เมธานอล เพื่อการเจริญ และการสร้างเพอร์ออกซิโซมของเมธิลโลโทรฟิกยีสต์ที่เจริญที่อุณหภูมิสูงและอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญ
นักวิจัย :

นันทนา สีสุข

วิเชียร ยงมานิตชัย

สาวิตรี ลิ่มทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th