ค้นหา

 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน และการบูรณาการความรู้แบบองค์รวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รหัส : 01190253
โครงการ : การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน และการบูรณาการความรู้แบบองค์รวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบเขตการวิจัย : พื้นที่ศึกษาบริเวณ ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบางตีนเป็ด โดยเน้นด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เทคนิคการแปลภาพถ่ายจากดาวเทียม
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และปัจจัยที่มีอิทธิพลเกี่ยวข้อง
  2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. เพื่อบูรณาการความรู้แบบองค์รวมในการวางแผนการใช้ที่ดิน และเสนอแนวทางฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
นักวิจัย :

ณัลลิกา โตจินดา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th