ค้นหา

 การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลาเฉี่ยวหินที่เลี้ยงด้วยอาหาร 3 ชนิด
รหัส : 04010359
โครงการ : การเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของลูกปลาเฉี่ยวหินที่เลี้ยงด้วยอาหาร 3 ชนิด
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 73,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมประมง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของลูกปลาเฉี่ยวหินที่ได้จากการเพาะพันธุ์ด้วยอาหาร 3 ชนิด
  2. เพื่อศึกษาอัตรารอดตายของลูกปลาเฉี่ยวหิน
  3. เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนค่าอาหารที่ใช้เลี้ยงลูกปลาเฉี่ยวหิน
นักวิจัย :

อาคม สิงหบุญ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th