ค้นหา

 เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตถั่วเหลืองในภาคตะวันออก
รหัส : 04010339
โครงการ : เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตถั่วเหลืองในภาคตะวันออก
Project : Appropriate Technology for Soybean Production in the Eastern Region Chachoengsao Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. การเปรียบเทียบพันธุ์ถั่วเหลือง 9 พันธุ์
  2. ผลของชนิดของปุ๋ยทางใบที่ฉีดพ่นในระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ ของถั่วเหลืองที่มีผลผลิตและการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองพันธุ์ ชม. 60
  3. อัตราปุ๋ยมูลไก่ที่เหมาะสมต่อถั่วเหลือง พันธุ์ สจ.4
  4. วิธีการปลูกที่เหมาะสมสำหรับถั่วเหลืองพันธุ์ ชม.60
นักวิจัย :

เอ็จ สโรบล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th