ค้นหา

 การหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 01190243
โครงการ : การหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมสำหรับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : The Optimal Sample Size for Public Opinion Survey of Bangkok Residents.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 79,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยครั้งนี้สนใจในการหาขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม โดยจะคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญ คือ ระดับความถูกต้องในการนำข้อมูลไปใช้ และค่าใช้จ่ายในการสุ่มตัวอย่าง
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กิตยาการ อิสรางกูร ณ อยุธยา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th