ค้นหา

 โครงการการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยพืชสด
รหัส : 04010249
โครงการ : โครงการการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยพืชสด
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดการปุ๋ยพืชสดโสนอัฟริกันให้เกิดประโยชน์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวของเกษตรกร
  2. เพื่อจัดเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มเกษตรกรในด้านการปลูกข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
นักวิจัย :

พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ

กุศล ทองงาม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th