ค้นหา

 การศึกษาความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อ่อนนิ่มที่ใช้บรรจุอาหารตามท้องถนนในกรุงเทพมหานคร
รหัส : 01190237
โครงการ : การศึกษาความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อ่อนนิ่มที่ใช้บรรจุอาหารตามท้องถนนในกรุงเทพมหานคร
Project : Study of Safety of Flexible Food Packaging on Street Vendors in Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 913,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : ทำการศึกษาความปลอดภัยของถุงพลาสติกประเภทใส่อาหารและเครื่องดื่ม ตามท้องถนนด้วยเทคนิคอินฟาเรดสเปกโทรสโคปี และทำการวิเคราะห์หากลุ่มสารเติมแต่งที่เข้าข่ายเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค ตามเกณฑ์มาตรฐาน FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา
วัตถุประสงค์ :
  1. ตรวจสอบประเภทของถุงพลาสติกที่ใช้ใส่อาหารเครื่องดื่มตามท้องถนนในกรุงเทพมหานคร และการนำไปใช้งานของผู้ขายว่าถูกต้องหรือไม่
  2. ทราบประเภทสารเติมแต่งที่ผู้ผลิตใช้ผสมทำถุงและระดับปริมาณความปลอดภัยของสารเหล่านี้ ตามข้อกำหนดของ FDA
  3. ทราบระดับความปลอดภัยของถุงพลาสติกเหล่านี้ เมื่อนำไปใส่อาหารและเครื่องดื่มประเภทต่างๆ โดยพิจารณาจากปริมาณการย้ายที่ (Migration) ของสารเติมแต่งออกมาผสมในอาหารและเครื่องดื่ม
นักวิจัย :

อรัญ หาญสืบสาย

สุวิมล กีรติพิบูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th