ค้นหา

 การออกแบบระบบกำจัดขยะสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รหัส : 01000134
โครงการ : การออกแบบระบบกำจัดขยะสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กองวิเคราะห์ดิน
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมพัฒนาที่ดิน
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ภิญโญ เทียมรัตน์

ธิดา เกิดกำไร

น้ำทิพย์ ธีระบุญ

วินัย เทียมเมือง

สายสม สุขใจ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th