ค้นหา

 การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารและวัตถุเจือปน ในแหนมปลา ในบริเวณกรุงเทพมหานคร
รหัส : 04010184
โครงการ : การวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารและวัตถุเจือปน ในแหนมปลา ในบริเวณกรุงเทพมหานคร
Project : Determination of Nutrition Values and Additive in Nham Pla (Fermented Ground Fishes).
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 25,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนและไขมันในแหนมปลาในเขตกรุงเทพฯ
  2. เพื่อวิเคราะห์ปริมาณวัตถุเจือปนในแหนมปลาในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ โซเดียม บอแร็กซ์ สี
  3. เพื่อวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในแหนมปลาในเขตกรุงเทพฯ
นักวิจัย :

เยาวเรศ ทองนอก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th