ค้นหา

 ศักยภาพของการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสด 4 พันธุ์ ต่อการใส่กากตะกอนน้ำตาลและคลุกเมล็ดด้วยเชื้อไรโซเบียม
รหัส : 04010149
โครงการ : ศักยภาพของการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสด 4 พันธุ์ ต่อการใส่กากตะกอนน้ำตาลและคลุกเมล็ดด้วยเชื้อไรโซเบียม
Project : Potential of Growth and Yield of Four Vegetable Soybean Varieties on Filter-cake and Rhizobium Application.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 40,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏเลย
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาศักยภาพการเจริญเติบโตของพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่เหมาะสมในจังหวัดเลย
  2. เพื่อศึกษาผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสด 4 พันธุ์
  3. เพื่อศึกษาผลของการใช้กากตะกอนน้ำตาลร่วมกับการคลุกเชื้อไรโซเบียมต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด
นักวิจัย :

พัชรี ปัญญานาค
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th