ค้นหา

 การบำบัดน้ำเสียจากน้ำทิ้งโรงงานทำขนมจีนโดยใช้สาหร่ายสไปรูไลนา
รหัส : 2557_9445
โครงการ : การบำบัดน้ำเสียจากน้ำทิ้งโรงงานทำขนมจีนโดยใช้สาหร่ายสไปรูไลนา
Project : Waste water treatment from rice noodle factory by using Spirulina platensis
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 212,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ประสาท โพธิ์นิ่มแดง

สุมนทิพย์ บุนนาค
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th