ค้นหา

 การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองไทยภายนอกร่างกายโดยเทคนิคการเจาะดูดไข่จากแม่โค
รหัส : 2557_9335
โครงการ : การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองไทยภายนอกร่างกายโดยเทคนิคการเจาะดูดไข่จากแม่โค
Project : Native Cattle Embryo Production by Ovum Pick Up from Live Donor Cows
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 212,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาเทคนิคในการเก็บไข่จากแม่โคพื้นเมืองโดยวิธีการเจาะดูดจากรังไข่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนภายนอกร่างกาย
  2. เพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมโคพื้นเมืองในรูปแบบตัวอ่อนแช่แข็ง
นักวิจัย :

ยุพิน ผาสุข

อดิศักดิ์ สังข์แก้ว

เทวินทร์ วงษ์พระลับ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th