ค้นหา

 การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม่ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
รหัส : 2557_9330
โครงการ : การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม่ป่าในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
Project : Survey and conservaeion of wild Orchids in The Area of Plant Genetics Conservation Project
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจจำแนกชนิด และศึกษาข้อมูลทางนิเวศวิทยาของกล้วยไม้ป่าในพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ บริเวณเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ
  2. เพื่อศึกษาวิธีเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อของกล้วยไม้อิงอาศัย แลกล้วยไม้
นักวิจัย :

ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ

วิไลลักษณ์ ชินะจิตร

อำนวย คำตื้อ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th