ค้นหา

 การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
รหัส : 2557_9274
โครงการ : การหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานโรคเขตร้อนของโคนมภายใต้สภาพร้อนชื้น
Project : Detection of Genetic Marker for Tropical Disease Resistance in Dairy Cattle under Hot and Humid condition
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 212,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ค้นหาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทนต่อการต้านทานโรคเขตร้อนที่สำคัญ ได้แก่ การต้านโรคไข้เห็บ (tick fever) ของโคนมที่เลี้ยงในสภาพร้อนชื้น
  2. เปรียบเทียบเครื่องหมายโมเลกุลที่ได้กับโคพื้นเมืองซึ่งมีความสามารถทางด้านการต้านทานโรคไข้เห็บสูงภายใต้ส
นักวิจัย :

มนต์ชัย ดวงจินดา

ยุพิน ผาสุข

สุภร กตเวทิน

เทวินทร์ วงษ์พระลับ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th