ค้นหา

 การออกแบบระบบบำบัดน้ำทิ้งสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัส : 01000133
โครงการ : การออกแบบระบบบำบัดน้ำทิ้งสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์

นงนุช เศรษฐเสถียร

ปิยวรรณ กูลโภคิน

พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ

ยงชัย อุตระ

สุทัส โปรษยกุล




สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th