ค้นหา

 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำอัดลม ที่มีต่อการยืดอายุการปักแจกันของดอกกุหลาบ
รหัส : 04010051
โครงการ : เปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำอัดลม ที่มีต่อการยืดอายุการปักแจกันของดอกกุหลาบ
Project : Effective Comparison of Soft Drink on Vase Life of Cut Roses.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 50,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของน้ำอัดลมบางชนิด ที่มีต่อการยืดอายุการปักแจกันของดอกกุหลาบ
  2. เพื่อศึกษาหาความเข้มแข็ง และชนิดของน้ำอัดลมที่เหมาะสมต่อการยืดอายุการปักแจกันของดอกกุหลาบ
นักวิจัย :

สุจิตรา โพธิปาน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th