ค้นหา

 ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่มีต่อผลการดำเนินงาน ของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง ในจังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 04010050
โครงการ : ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่มีต่อผลการดำเนินงาน ของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง ในจังหวัดเชียงใหม่
Project : Hill Tribe Farmer Satisfaction Effecting the Operation of Highland Agricultural Extension Center in Chiang Mai Province, Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 82,580 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพรรณาถึงลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคมและจิตวิทยาของเกษตรกร ชาวไทยภูเขา ที่อยู่ภายใต้งานส่งเสริมการเกษตรที่สูงของ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไทยภูเขาต่อผลการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ คือ
  3. 1 ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
  4. 2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม
  5. 3 ผลการดำเนินงานด้านความมั่นคง และนโยบายของรัฐบาล
  6. 4 ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่สูง
  7. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมกับความพึงพอใจของเกษตรกร ที่มีต่อผลการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย :

อุดม พรหมตัน

ทรงศักดิ์ พิมพ์แสงจันทร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th