ค้นหา

 การเปรียบเทียบการรับสัมผัสสาร Aromatic Hydrocarbon และรูปแบบ การใช้ชีวิต เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่ปฏิบัติงานที่รับสัมผัสสารในเขตกรุงเทพมหานคร
รหัส : 2557_85122
โครงการ : การเปรียบเทียบการรับสัมผัสสาร Aromatic Hydrocarbon และรูปแบบ การใช้ชีวิต เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่ปฏิบัติงานที่รับสัมผัสสารในเขตกรุงเทพมหานคร
Project : The Comparison of Aromatic Hydrocarbon Exposure and Life Style for Evaluation of Health Impact among Occupational Exposure Workers in Bangkok

 

ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 1,222,900 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2556
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อเปรียบเทียบการรับสัมผัสสาร Aromatic Hydrocarbon และรูปแบบการใช้ชีวิต เพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่ปฏิบัติงานที่รับสัมผัสสารในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย :

ประภา นันทวรศิลป์

ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th