ค้นหา

 ผลของปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์และอาร์ทีเมียเต็มวัยในบ่อกุ้งต่ออัตรารอด และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสลาวา
รหัส : 04010043
โครงการ : ผลของปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์และอาร์ทีเมียเต็มวัยในบ่อกุ้งต่ออัตรารอด และการเจริญเติบโตของลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสลาวา
Project : Effect of Zooplankton and Adult Artemia Population in Shrimp Pond on Growth and Survival of Penaeus Monodon Postlarvae.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะประมง
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้และไม่ใช้รำร่วมกับปลาเป็ดบดในการเตรียมอาหารธรรมชาติในบ่อกุ้ง
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตกุ้งที่เลี้ยงโดยมีการให้หรือไม่ให้อาหารเม็ดใน ช่วง 3 สัปดาห์หลังจากปล่อย
นักวิจัย :

วิชิต เสมาชัย

สุทิน สมบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th