ค้นหา

 การสกัดสมุนไพรที่ปลดปล่อยสารสำคัญและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสกัด
รหัส : 2557_8417
โครงการ : การสกัดสมุนไพรที่ปลดปล่อยสารสำคัญและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสกัด
Project : Herbal extraction process to release an active ingredient and herb extracted product
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 700,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาเทคนิคการสกัดและพัฒนาวิธีการแปรรูปสมุนไพร ที่รักษาสารสำคัญ คงคุณค่าและเพิ่ม ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรสกัด สมุนไพรชนิดผง บรรจุแคปซูล โดยสมุนไพรที่ได้คัดเลือกมาทำการศึกษา
  2. พัฒนาเทคนิคการเพิ่มคุณค่าใยอาหารในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งมีประโยชน์
นักวิจัย :

กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์

สิริพร สธนเสาวภาคย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th