ค้นหา

 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
รหัส : 2557_79669
โครงการ : การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Project : Spatial Analysis of Liver Fluke  Risk  for Prevention and Control in Surin Province  using  Geographic Information System
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 104,993 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2556
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงานระดับกระทรวง : ทบวงมหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาและประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์
  2. เพื่อประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) วิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ ในจังหวัดสุรินทร์
  3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ความเสี่ยงต่อการต่อการเกิดโรคพย
นักวิจัย :

ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์

นพร อึ้งอาภรณ์

พรพรรณ วัชรวิทูร

สรญา แก้วพิทูลย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th