ค้นหา

 การพัฒนากระจกสำหรับใช้ป้องกันรังสีอินฟาเรดสำหรับผลิตหน้าต่างอนุรักษ์พลังงาน
รหัส : 01190217
โครงการ : การพัฒนากระจกสำหรับใช้ป้องกันรังสีอินฟาเรดสำหรับผลิตหน้าต่างอนุรักษ์พลังงาน
Project : Developing the Blocking an Infrared Radiation Properties of Glass for Production the Energy Conserving Windows.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 417,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอบเขตการวิจัย : เตรียมสารละลายสำหรับเคลือบฟิล์มบางทินออกไซด์เจือแอนติโมนี บนกระจกแผ่นเรียบด้วยเทคนิคเคลือบแบบสกรีน โดยใช้สารตั้งต้น 2 ชนิด คือ SnCl4.5 H2O และ SnCl2.2 H2O
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุวัฒน์ ผาบจันดา

เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th